Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi Esnaf Sarayı Kat:5 Merkez/RİZE

Muhasebe Müdürlüğü


Organizasyon Yapısındaki Yeri: Genel Sekreterliğe bağlı bir birimdir.
Birimin Amacı: Muhasebe Biriminin amacı; Birlik muhasebe işlerinin ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlayan bir birimdir.

Birimin Başlıca Görevleri:
1. Genel Muhasebe ve Finansal Raporlamalarını oluşturmak;

a. Birlik ve bağlı odaların Bilanço, mizan, gelir gider tablolarını oluşturmak, değerlendirmek ve Yönetime raporlamak
b. Kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuatta öngörülen belge ve defterleri tutmak, aylık mizan cetvellerini, bütçe, bilanço ve kati hesap raporları ve cetvellerini hazırlamak,
 
2. Bütçe Yönetimi
a. Birlik tahmini bütçesini oluşturmak, Yönetim kurulu kararı ile yapılan bütçede dönem içi fasıllar arası ayarlamaları yaparak gerçekleşen bütçeyi dengelemek
b. Birlik ve odaların yıllık gayri safi gelirlerden Yönetmelik gereği düşülmesi gerekli giderler ve muafiyetler düşüldükten sonra   " Eğitim Bütçesi" oluşturulup ayrı hesaplarda izlenmesini sağlamak,
 
3. Ödemeler ve tahsilat yönetimi;
a. Nakit akış dengesini sağlayarak yönetim ve başkanlık onayı ile ödeme planları hazırlamak ve bu plan doğrultusunda ödemeleri gerçekleştirmek
b. Tahsil ve tediye fişlerinin kesilerek kasa defterine işlenmesini sağlamak ve düzenlemek
c. Birliğe gönderilen havaleleri günü gününe izleyerek birlik hesabına girmek
 
4. Karar destek süreçlerinde veri akışını sağlamak ve Risk Yönetimi
a. Yönetim kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin kuruluna özel yönetim raporları hazırlamak ve karar destek süreçlerine veri sağlamak
 
5. Personel Sicil ve Özlük işlerini yürütmek
a. İşe giriş/çıkış, bordrolama, maaş,  izinler vb. gibi özlük ve sicil işlerini yürütmek
 
6. Vergi Usul Kanuna göre defter tasdiki yapmak, Muhasebesel kayıtları tutmak
a. Demirbaş defterini tutmak, bunların muhafazası, bakımı ve kontrolünü sağlamak,
Kıymetli evrak defteri tutup, kıymetli evrakları bu deftere işlemek,