Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi Esnaf Sarayı Kat:5 Merkez/RİZE

RESOB Eğitim Bülteni


ESNAF TANIMI
Esnaf ve sanatkar tanımı, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 17. Maddesinde yapılmış ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2. Maddesinde de aynı tanım tekrarlanarak, bu tanım kapsamına girenlerin meslek odalarına kaydolması zorunluluğu getirilmiştir. Her iki Kanununun verdiği yetki uyarınca, esnaf ve sanatkarlar ile tacir ve sanayici ayrımı 86/10313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177'nci maddesinde yer alan "1.sınıf defter tutma hadlerinin yarısını aşmayan" ölçekteki işletmelerin sahipleri esnaf ve sanatkar sayılmış, bu hadleri aşanlar ise tacir ve sanayici olarak kabul edilmiştir.
 Vergi sisteminde ise esnaf ve sanatkarlar için , vergileme bakımından; "basit usule tabi olanlar", "işletme hesabına esasına tabi olanlar" , "bilanço esasına tabi olanlar" şeklinde bir ayrım yapılmıştır. Her üç grup kapsamına girebilen esnaf ve sanatkar bulunmaktadır . Şöyleki Bilanço esasına göre defter tutmakla birlikte esnaf odalarına kayıtlı olanlar görülebilmektedir.

İşyeri açarken istenen belgeler
1 ) vergi dairesinden istenen belgeler
2 ) ilgili belediyeden istenen belgeler
3 ) esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü'nden istenen belgeler
4 ) ilgili meslek oda'sından istenen belgeler
5 ) bağ-kur'dan istenen belgeler

Vergi dairesinden istenen belgeler 
1- bildirim formu
2- kira kontratı veya tapu fotokopisi
3- işe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü
4- ikametgah ilmühaberi
5- nüfus cüzdanı örneği
Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İlgili belediyeden istenen belgeler
10.08.2005 tarih 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda örnekleri bulunan beyan formlarının doldurulması gerekmektedir.

Ekler
Ek - 1: sıhhî işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru / beyan formu: ek-1
ek - 2: gayrisıhhî müessese açma ruhsatı başvuru/beyan formu: ek-2
ek - 3: birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere ait yer seçimi ve tesis kurma raporu formu: ek-3
ek - 4: birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere ait açılma izni raporu formu: ek-4
ek - 5: işyeri açma ve çalışma ruhsatı: ek-5
ek - 6: başvuru ve beyan formu alındı belgesi: ek-6

Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü'den istenen belgeler 
1- kişinin kimlik fotokopisi ,
2- bir adet fotoğraf,
3- vergi levhasının fotokopisi veya tutanak (mesleği belirtilmiş),
4- kişinin kendisi veya vekili (vekilin kimlik fotokopisi).

İlgili Meslek Odasından İstenen Belgeler
1- vergi  dairesine   kayıt  belgesi
2- işyeri ikametgah  ilmühaberi
3- fotoğraf ( 3 adet )
4- nüfus  cüzdanı  örneği
5 -sicile kayıt belgesi
6- alanında ustalık belgesi

SGK'dan  istenen  belgeler
1479 sayılı kanun; kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.
Bağ-kur sigortalısı sayılır.

1479 sayılı zorunlu bağ-kur sigortalılığı, bağ-kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili bağ-kur il müdürlüğüne başvurulup, alınacak bağ-kur giriş bildirgesinin ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin bağ-kur il müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir